Příprava vzorků pro VA: UV rozklad

Vysoce specifická voltametrie může pracovat i se vzorky s vysokým obsahem solí.

Nicméně, kontaminace vzorku organickými látkami může ovlivnit VA stopovou analýzu těžkých kovů. 909 UV digester velmi rychle a efektivně rozloží tyto organické molekuly pomocí UV fotolýzy a tím umožňuje spolehlivé stanovení vzorků.

909 UV Digester with operator

Klíčové vlastnosti

  • Vhodný pro trasparentní vzorky s nízkým až středním zatížením kontaminace organickými látkami

  • Plně automatický simultánní process až 12 vzorků najednou
  • Minimální riziko kontaminace díky malému množství vyžadovaných činidel
  • Metoda doporučovaná normou
  • Kontrolovaná teplota a čas rozkladu

UV rozklad: Jak funguje

Po přídavku malého množství H2O2 ,jako radikálového iniciátoru do vzorku, je vzorek ozářen UV světlem vlnové délky 200-400 nm, přičemž vznikají OH radikály, které spontánně reagují s organickými molekulami.

Výsledkem této radikálové řetězové reakce je rozklad všech organických molekul na nízkomolekulární sloučeniny jako je CO2, H2O, N2, nebo NH3, které VA analýzu neinterferují.

Efektivní příprava vzorků – doporučená normou

UV rozklad je určen pro transparentní vzorky, které obsahují od nízkého do středního stupně kontaminace organickými látkami, tj. koncentrace uhlíku do 100 mg/L. Následující normy doporučují úpravu vzorků UV fotolýzou:
  • DIN 38406, část 16: Voltametrické stanovení zinku, kadmia, olova, mědi, thalia, niklu a kobaltu
  • DIN 38406, část 17: Stanovení uranu – metodou adsorptivní stripping voltametrie v povrchové, surové a pitné vodě

Plně automatický rozklad

909 UV digester kontroluje rozklad Vašich vzorků plně automaticky.

Až 12 vzorků, umístěných koncentricky kolem UV lampy k dosažení rovnoměrného ozáření, může být podrobeno rozkladu najednou.


Kontrolovaná fotolýza

Poté, co je uživatelem nastavená teplota a čas rozkladu, 909 UV digester kontroluje, že jsou tyto podmínky zachovány: Pt1000 teplotní sensor měří teplotu rozkladu v referenčním vzorku, zatímco integrovaný mikroprocesor kontroluje teplotu a čas rozkladu.  

Žádné ztráty nebo odpařování těkavých analytů

PTFE těsnění, které jsou umístěné na křemenných vzorkovnicích plní roli kondenzačních prstů, které působí jako prevence proti odpařování.

To take znamená, že 909 UV digester lze využít pro přípravu vzorků při analyze vzorků obsahujících rtuť, arzén nebo selen – prvky těkavé nebo snadno tvořící těkavé látky při zvýšené teplotě. 

Nízkoúdržbové chlazení vzduchem

UV lampa, která je srdcem 909 UV digesteru vytváří teplo, které je rozplýnebo ventilátorem na spodní straně přístroje. Tento typ chlazení má tu výhodu, že nená zapotřebí žádný přívod vody.  

Jednoduchý a bezpečný provoz

909 UV digester obsahuje v jednom šasí mokrou část i kontrolní jednotku.

Kontrolní jednotka zajišťuje provoz přístroje a na displeji zobrazuje informace o běžícím rozkladu. Uživatel, který s přístrojem pracuje je proti škodlivému UV záření chráněn zabudovaným štítem.

Soubory ke stažení