PILS

Particle Into Liquid Sampler, nebo zkráceně PILS, přenáší aerosoly z proudu vzduchu do vodné fáze.

Vzdušné částice, které by jinak nemohly být analyzovány pomocí iontové chromatografie nebo voltametrie, jsou touto technikou připraveny ve formě rozpustných aniontů a kationtů (včetně těžkých kovů).

PILS – Particle into Liquid Sampler

Klíčové vlastnosti

  • Automatické, semikontinuální analýzy vzduchu s vysokým časovým rozlišením

  • On-site analýzy – bez nutnosti uchovávání vzorků a jejich transportu
  • Shromažďování vzorku aerosolu bez kontaminace, díky přímému napojení na analytický systém
  • Jednoduché propojení k iontovému chromatografu a voltametrickému systému

Plně automatizovaná analýza aerosolu

Vše co musíte udělat pro analýzu aerosolu za využití PILS-IC-VA sytému je pouze vytvořit tabulku vzorků v softwaru MagIC Net – všechno ostatní je již plně automatické, včetně transferu všech výsledků měření do databáze MagIC Net. Standardizované a automatické vzorkování a analýzy zaručuje vynikající reprodukovatelnost.

Jednoduché propojení s IC a VA systémem

Pokaždé když chcete analyzovat standardní ionty v aerosolu pomocí IC anebo těžké kovy pomocí VA nebo vše dohromady, tak je velmi jednoduché propojit tyto analytické systémy s PILS a získat komplexní analýzu vašeho vzorku.

Kompletní sada výsledků je uložena v jedné databázi a vše je zkombinováno do jednoho reportu, stejně jako u všech propojených technik Metrohm.

PILS se přizpůsobí Vaší aplikaci

Vysoce flexibilní PILS, může být použit také v kombinaci s hmotnostní spektroskopií nebo pro analýzu ve vodě rozpustného organického uhlíku. Případně mohou být vzorky uchovávány ve vzorkovacích nádobkách pro offline stanovení pomocí autosampleru. 

Vysoké časové rozlišení

PILS v kombinaci s IC nebo VA umožňuje semi-kontinuální monitoring vzduchu s vysokým časovým rozlišením: měření může být prováděno každou hodinu. Tímto způsobem nedojde k eliminaci krátkodobých překročení limitů znečišťujících látek v průměrné hodnotě, která se stanovuje pomocí dlouhodobého sběru vzorků za použití vzorkových filtrů. 

Bezobslužné měření

Plně automatické stanovení mohou být prováděna i po delší dobu díky použití lahví s chemikáliemi a oplachových kanistrů.

Soubory ke stažení