Metrohm Inline Sample Preparation (MISP) pro obtížné komplexní matrice

Metrohm Inline Sample Preparation (MISP) – Metrohm inline úprava/příprava vzorků znamená konec manuálním přípravám a úpravám vzorků pro iontovou chromatografii.

MISP znamená metody vyvinuté společností Metrohm, které Vám umožní plně automatizovat přípravu i těch nejnáročnějších vzorků.

Nejenom, že se Vám podaří zvýšit počet analýz vzorků, ale podaří se Vám také zlepšit přesnost a reprodukovatelnost analýz a výsledků.

MISP with operator

Klíčové vlastnosti

  • Plně automatizovaná úprava pro kapalné, viskózní, pevné a plynné vzorky
  • Zvyšuje životnost analytické kolony
  • Výrazné snížení času analýzy
  • Eliminuje manuální kroky, což zajistí lepší reprodukovatelnost a sníží riziko kontaminace
  • Zlepší přesnost a správnost výsledků
  • Umožňuje ultrastopovou analýzu

940 Professional IC Vario systems (65)

Přímé odstranění částic – Metrohm inline ultrafiltrace

Metrohm inline ultrafiltrace kombinuje nástřik spolu s filtrací a odstraněním jakýchkoli pevných částic ze vzorku.

Výsledkem je ochrana analytické kolony před kontaminací a výrazné prodloužení její živostnosti.

Downloads

Přímé odstranění částic, olejů a koloidů – Metrohm inline dialýza

Metrohm inline dialýza nejenom, že odstraňuje ze vzorku pevné částice, ale také zbytky olejů a koloidních částic.

Emulze, vzorky obsahující tuky a protein (např. mléčné výrobky), tělní kapaliny a silně znečištěné odpadní vody mohou být spolehlivě analyzovány bez poškození kolony nebo supresorů.


Nastavení zřeďovacího faktoru – Metrohm logické inline ředění

Metrohm logické inline ředění zajišťuje automatické ředění vzorků v závislosti na předdefinovaných koncentračních limitech.

Dokonce i zřeďovací faktor se určuje automaticky a zajišťuje správnost Vašich výsledků tak, že vždy leží v kalibračním rozsahu. 

Downloads

Nastavení nástřikového objemu - Metrohm inteligentní nástřik variabilního objemu

Metrohm logické inline ředění (MiPT) zajišťuje automatické ředění vzorků v závisloti na předdefinovaných koncentračních limitech.

Dokonce i zřeďovací faktor se určuje automaticky a zajišťuje správnost Vašich výsledků tak, že vždy leží v kalibračním rozsahu. 


Jak minimalizovat objem vzorků – Metrohm Inteligentní Pick-up nástřiková technika

Metrohm intelligentní Pick-up nástřik - Metrohm intelligent Pick-up Injection (MiPuT) je ideální pro vzorky s objemy pár µL.

Nedochází k žádným ztrátám a k vlastnímu nástřiku je zapotřebí pouze minimum vzorku.


Analýza nepolárních organických vzorků do vodné fáze – Metrohm inline extrakce

Metrohm inline extrakce převádí ve vodě rozpustné látky a nepolární fáze do vodné fáze pro jejich následný nástřik (po Inline Dialýze).

Jednou z aplikací je např. kationtová analýza v bionaftě. 

ProfIC Vario 7 An

Jak se zbavit nenabité matrice – Metrohm inline eliminace matrice

Metrohm inline eliminace matrice Vám umožní separaci iontů od nenabité matrice bez použití cartridge pro úpravu vzorků.

Jednou z aplikací je např. iontová analýza v organických solventech.


Pro stopovou analýzu až do rozsahu ng/L – Metrohm inline prekoncentrace

Metrohm inline prekoncentrace využívá prekoncentrační kolony místo nástřikových smyček. Definovaný objem vzorku prochází prekoncentrační kolonou, přičemž příslušné ionty jsou na ní zachyceny a po akumulaci jsou eluovány na separační kolonu.

Metrohm inline prekoncentrace je ideální pro stopovou a ultrastopovou analýzu až do rozsahu ng/L .  


Kalibrace pro ultrastopovou analýzu – Metrohm inline kalibrace

Metrohm inline kalibrace umožňuje kalibraci koncentraci jakéhokoliv standardu v ng/L použitím jednoho roztoku standardu nebo multistandardu na úrovni µg/L.

Toto umožňuje velmi přesné a spolehlivé měření až na jednotky ng/L.

Dosažení správného pH – Metrohm inline neutralizace

Metrohm inline neutralizace upravuje pH vzorků, aby se zabránilo rušení s analýzou aniontů.

V kombinaci s Inline Prekoncentrací umožňuje Metrohm Inline Neutralizace stopovou a ultrastopovou analýzu. Úprava na vhodné pH také prodlužuje životnost kolony.  


Inline příprava vzorků pro aerosoly – Particle Into Liquid Sampler (PILS)  

PILS je modul přípravy vzorků, který přivádí vzorky aerosolových částic z proudu vzduchu do vodné fáze.

Následně může být ve vodě rozpustná iontová frakce(anionty a kationty) analyzována dvoukanálovou iontovou chromatografií.

Čtěte více o PILS a monitorování vzduchu zde!

Inline příprava vzorků pro plyny – Monitorujte aerosol a plyny (MARGA)  

Kromě aerosolové frakce okolního vzduchu sbírá MARGA také iontové částice frakcí plynů a přivádí je do vodné fáze pro následnou duální iontově chromatografickou analýzu. MARGA byla vyvinuta pro kontinuální a bezobslužný provoz v terénu.

Čtěte více o MARGA zde.

Příprava vznětlivých vzorků pyrohydrolýzou - spalovací iontová chromatografie (CIC)

V CIC se vzorky štěpí pyrohydrolýzou v laboratorní sušárně. Výsledné plynné sloučeniny jsou předány do absorpčního roztoku, který je převeden do Metrohm iontového chromatografu pro následnou injekcí a analýzu.

CIC je preferovanou metodou pro stanovení různých halogenů a síry v matricích od pevných látek až k viskózním, kapalným a plynným vzorkám.

Více informací o CIC zde.

Inline příprava vzorků pro pevné látky – přímo s 815 Robotickým soliprepem pro kapalinovou chromatografii (LC)  

815 Robotický Soliprep homogenizuje, extrahuje, ředí a filtruje jakýkoliv vzorek v pevné fázi pro následnou analýzu pomocí iontové chromatografie nebo HPLC.

Soubory ke stažení