Rozšíření pole iontové chromatografie – Kombinované techniky

Hyphenated techniques
Propojená Metrohm iontových chromatografů se sofistikovanými vzorkovacími systémy (PILS, MARGA a CIC) na jedné straně a/nebo univerzální, vysoce citlivé detekční systémy (IC-MS, IC-ICP/MS) na straně druhé, značně rozšiřují pole působnosti iontových chromatografů.

Další možností je kombinace Metrohm IC s dalšími technologiemi z našeho portfólia, jako je titrace nebo voltametrie. TitrIC a ViltIC umožňují multiparametrovou analýzu na jediném systémů.

Spojené techniky systems (17)

Show all systems: Spojené techniky (17)

Monitoring vzduchu

Znečištění vzduchů je vedlejším účinkem velmi rychlé industrializace a stává se rozšířeným jevem.

Metrohm iontové chromatography v kombinaci se sofistikovanými vzorkovacími systémy jsou velmi vhodným nástrojem pro detailní sledování kritických parametrů znečištění okolního vzduchu.

24/7 monitoring vzduchu pomocí MARGA systému

MARGA (Monitor for Aerosols and Gases – monitorování aerosol a plynů) je vhodné řešení pro online monitoring okolního vzduchu.

MARGA sbírá iontové zatížení (anionty a kationty) z frakcí aerosolí a plynů o definovaném objemu okolního vzduchu. Tyto frakce jsou převedeny do roztoku a nastříknuty do dvoukanálového iontového chromatografu pro následnou analýzu aniontů a kationtů. Čtěte více o systému MARGA zde.

Particle Into Liquid Sampler (PILS)

The Particle Into Liquid Sampler, nebo-li ve zkratce PILS, přivádí aerosoli o definovaném objemu okolního vzduchu do vodné fáze.

PILS lze propojit s jakoukoli Metrohm iontovou chromatografií pro analýzu více parametrů aerosolů. Čtěte více o tomto vzorkovacím systému zde!


Spalovací iontová chromatografie

Pyrohydrolytic Combustion Ion Chromatography (CIC) nebo-li spalovací iontová chromatografie rozšiřuje rozsah automatizované iontové chromatografie na všechny typy spalitelných vzorků.

Pomocí CIC jsou vzorky pyrolyticky rozloženy v peci. Výsledné plynné látky jsou pohlcovány v absorpčním roztoku, který je přenesen do Metrohm iontového chromatografu pro následnou analýzu.

CIC je upřednostňovaná metoda ke stanovení různých halogenidů a sloučenín síry v matricích pevných, viskózních, kapalných I plynných vzorků.

 • Pro plně automatizovanou rutinní analýzu
 • Jedinečná pro offline metodu rozkladu a to jak z pohledu množství vzorků, tak I přesnosti dosažených výsledků Superior to offline digestion methods both regarding sample throughput and accuracy of results
 • Kvalitativní a kvantitativní analýza pro každý z halogenidů

CIC splňuje následující standardy

 • ASTM D7359-08 Standardní testovací metoda pro celkový fluór, chlór a síru v aromatických uhlovodících a jejich směsí pomocí oxidačního pyrolytického spalování s následnou detekcí metodou iontové chromatografie (Spalovací iontová chromatografie, CIC).
 • UOP991-11 Chloridy, fluoridy a Bromidy v kapalných organických látkách pomocí CIC
 • ASTM D5987-96(2007) Standardní testovací metoda pro celkové množství fluóru v uhlí a koksu pomocí pyrohydrolytické extrakce a stanovení iontově selektivní elektrodou nebo metodami iontové chromatografie
 • ASTM WK 24757 pracovní položka pro F, Cl, S v LPG
 • ASTM D7994-17 Standard Test Method for Total Fluorine, Chlorine, and Sulfur in Liquid Petroleum Gas (LPG) by Oxidative Pyrohydrolytic Combustion Followed by Ion Chromatography Detection (Combustion Ion Chromatography-CIC)


Vyzkoušené a otestované metody pro CIC

 • Sloučeniny relevantní pro životní prostředí (oleje, odpadní plasty, sklo, aktivní uhlí, ...)
 • Elektronické součástky (desky plošných spojů, pryskyřice,kabely, izolace, ...)
 • Paliva (benzín, petrolej, ropa, zemní plyn, uhlí, butan, propan, katalyzátory, ...)
 • Plasty (polymery jako je polyetylene, polypropylen, ...)
 • Barviva (pigmenty, barvy, ...)
 • Farmaceutické produkty (čisté substance, meziprodukty, konečné produkty, ...)
 • Potraviny (oleje, koření, příchutě a aroma, ...)

Downloads

Kombinované měření pro komplexní iontovú analýzu

Rozsáhlá analýza iontových látek ve vodách mohou vyžadovat přímé měření, titraci, iontovou chromatografii a voltametrii. TitrIC Vario pro kombinuje všechny tyto techniky do jednoho analytického systému jendoduše ovladatelného pomocí ověřeného Metrohm software MagIC Net. 

TitrIC Vario pro – multiparametrová analýza pomocí kombinace titrace a IC

Přednosti TitrIC Vario pro v kostce
 • Plně automatizovaná analýza všech látek iontového charakteru
 • Výsledky pro všechny techniky v jednom reportu
 • Jeden autosampler pro tři analytické techniky (přímé měření, titraci a IC)
 • Kompatibilní s technikami Metrohm inline úpravy vzorků (MIST techniky)
 • Splňuje požadavky FDA

Snadné použití

TitrIC Vario pro umožňuje automatickou bezobslužnou práci od chvíle, kdy vyplníte svoji tabulku vzorků a zmáčknete tlačítko Start.

Pokud je někerý z parametrů mimo stanovenou mez, TitrIC Vario pro Vám zašle chybovou hlášku na Váš mobilní telefon a/nebo email. NaVáš příkaz je systém okamžitě zastaven.

Vysoce flexibilní

TitrIC Vario pro může být kdykoliv rozšířen o příslušenství pro Metrohm inline úpravu/přípravu vzorků jako je např. inline ředění, a tím ještě více šetřil Váš čas a peníze.  

Můžete se rozhoudnout, co použít

TitrIC Vario pro Vám ponechává možnost volby, zda spustit pouze titraci a stanovit vodivost nebo použít pouze iontovou chromatografii nebo použít systém v plném rozsahu včetně iontové chromatografie.

Na míru

Možná již používáte nějakou Metrohm metodu a/nebo instrumentaci. Můžeme Vám pomoci zmodernizovat Váš Metrohm iontový chromatograf nebo titrátor na TitrIC Vario pro systém.  

Jedinečná spolehlivost

TitrIC Vario pro automaticky nastříkne kontrolní standardy po jakémkoliv množství vzorků, které mu definujete.

Pokud je jakýkoliv standard mimo specifikaci, TitrIC je automaticky překalibrován.

Downloads

VoltIC Vario pro – kombinace metod iontové chromatografie a voltametrie

VoltIC Vario pro kombinuje iontovou chromatografii a voltametrii do jednoho velmi výkoného systému určeného pro stopovou analýzu.

Čtěte více o systému VoltIC Vario zde.

Downloads

IC/MS a IC-ICP/MS - spojování iontové chromatografie s hmotnostní spektrometrií

Můžete rozšířit rozsah iontové chromatografie propojením s hmotnostním spektrometrem (IC-MS) nebo indukčně vázané plazma hmotnostním spektrometrem (IC-ICP / MS). V důsledku toho budou mít prospěch ze zvýšené citlivosti a selektivity. A to vám umožní provádět stanovení, u nichž maximální spolehlivost je nutností, například sledování toxických nečistot (např. halogenoctové kyseliny) v pitné vodě.

Kromě toho získává kvantitativní údaje, tyto techniky také poskytují kvalitativní informace o vzorku.
 

IC/MS system