Kontrola kvality NPK hnojiv - rychlá a spolehlivá analýza pomocí termometrické titrace
30. 7. 2019

Analyzing sulfate, ammonium, potassium, and phosphate in NPK fertilizers
Metrohm s potěšením představuje několik titračních aplikací pro rychlé a jednoduché stanovení makronutrientů, jako jsou síran, amoniak, draslík a fosfát ve hnojivech NPK. Koncový bod reakce se stanoví použitím termometrického senzoru. Termometrická titrace obvykle nevyžaduje žádnou přípravu vzorků a je rychlejší, spolehlivější a jednodušší v porovnání s konkurenčními metodami, jako jsou gravimetrická analýza či plamenová fotometrie.

Aplikační list H-145 popisuje termometrické stanovení síranů v kapalných a tuhých NPK hnojivech. Stanovení trvá jen asi 3 minuty.

Aplikační list H-146 popisuje stanovení amoniaku (dusíku) v NPK hnojivech. Amoniakální dusík se obvykle stanovuje pomocí Kjeldahlovy metody a následnou titrací. V metodě popsané v AN-H-146 se dusík stanoví redoxní titrací s chlornanem sodným; u tekutých hnojiv není potřeba žádné přípravy vzorků. Koncový bod je zachycený termometrickým senzorem; kompletní analýza trvá přibližně 2 minuty.

Draslík se obvykle stanovuje gravimetricky anebo pomocí plamenové fotometrie. Aplikační list H-147 popisuje robustní titrační metodu, při které je koncový bod srážecí titrace draslíku stanovený termometricky; celá analýza trvá asi 5 minut..

Aplikační list H-035 popisuje stanovení fosfátů v hnojivech NPK. Gravimetrické stanovení je časově náročné a hmotnostní spektrometrie vyžaduje drahé přístrojové vybavení. V metodě popsané v AN-H-035 se obsah fosfátů stanoví srážkovou titrací s hořčíkem. Není potřebná žádná příprava vzorků, jelikož koncový bod reakce se stanoví pomocí robustního termometrického senzoru (termometrická titrace).

Ke stažení